Market sample analysis

Market sample analysis

گزارش تحلیل روزانه بازارها سلام امروز دوشنبه 28 مهر1393 ساعت: 11:15 دلار: همچنان پایین رو است، هنوز موج اصلی شروع نشده ولی کوتاه مدت پایین رو است. اونس: بالاروی کوتاهی را شروع کرده است. مثقال و سکه: با آنکه در مرز بالارو قرار گرفته هنوز کانفرم قابل توجهی وجود ندارد...