Education

موزه یک: مجموعا بازار دارای سه بخش اصلی تحلیل است:

اول: کانفرم که مي گوید ترند بالارو یا پایین رو شده است.

دوم: کف یا سقف قيمتي که ميگوید که میتوان خريد و یا فروش را انجام داد ولي بدانيد تا زمان مقتضی نرسد حرکت خاصي ديده نخواهد شد.

سوم: کف و یا سقف زماني که ميگوید زمان شروع حرکت فرا رسیده است.

زماني که هر سه تواما حاصل بشوند شما اصل حرکت را خواهيد ديد البته اين به معني کف يا سقف خريدن نيست بلکه به معني بهينه خريدن يا فروختن است.

_ بهترین قیمتها در کف قیمتی و سقف قیمتی بدست میآید.

_کانفرم جهت، نشانگر موضع ما در قبال بازار است که معنی آن فقط سل و یا فقط بای میباشد

_و زمان نشاندهنده اصل حرکت است

توجه: پس از ثبت نام در مسنجر تخصصی تحت نام PSI یک فایل PDF آموزشی جهت استفاده بهینه از تحلیلها در اختیار شما قرار خواهد گرفت چنانچه فایل فوق الذکر را دریافت نکردید آن را از بخش پشتیبانی و از طریق سیستم پی اس آی درخواست فرمایید.

Our Contacts:

E-Mail : Info [at] Fxsix [dot] com

Add Telegram Channel : Click and Subscribe here